• รถไฟฟ้าสายสีเขียว


  รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด ลดมลพิษ

  เชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2563

  อ่านเพิ่มเติม »
 • รถไฟฟ้าสายสีเขียว


  รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด ลดมลพิษ

  เชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2563

  อ่านเพิ่มเติม »
 • รถไฟฟ้าสายสีเขียว


  รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด ลดมลพิษ

  เชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2563

  อ่านเพิ่มเติม »

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา

โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว

(ตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)

การประชุมกลุ่มย่อยที่ 2

เชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม พ.ศ. 2563

 • กลุ่มที่ 1 จัดประชุมวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • กลุ่มที่ 2 จัดประชุมวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม LEO ชั้น 2 โรงแรมลีโอซอ Leosor Hotel อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • กลุ่มที่ 3 จัดประชุมวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • กลุ่มที่ 4 จัดประชุมวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • วีดีทัศน์

  วีดีทัศน์ งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) สำหรับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องสีมาธานี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

  ภาพบรรยายกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)

  อ่านเพิ่มเติม »

  ภาพบรรยายกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องสีมาธานี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)

  อ่านเพิ่มเติม »