เกี่ยวกับเรา

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)

เหตุผลและความเป็นมาของโครงการ

จังหวัดนครราชสีมาได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นมหานครแห่งภาคอีสาน และเป็นศูนย์กลางการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนา เมืองต้นแบบอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้ ที่เป็นการสร้างเมืองให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน สิ่งที่ตามมาคือการกระจุกตัวของ ประชากร ทั้งประชากรดั้งเดิม ประชากรจากพื้นที่อื่น ๆ ที่เข้ามาประกอบอาชีพด้านการค้า การบริการ การรับจ้างในภาคอุตสาหกรรมการผลิต อีกทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และมากเป็นพิเศษในช่วงเทศกาล ปัจจุบัน สภาพการจราจรในเขตเมืองของจังหวัดนครราชสีมา ประสบปัญหาความแออัดคับคั่ง การเดินทางมีความล่าช้าในชั่วโมง เร่งด่วน และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ก่อเกิดความเสียหายด้านเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเมืองต้น แบบอัจฉริยะของชาวโคราชอีกด้วย การจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาความแออัดคับคั่งของการจราจรในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นการ รองรับการเจริญเติบโตของเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจระดับ อนุภูมิภาค เอื้อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งหมาย รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

ปัจจุบัน สภาพการจราจรในเขตเมืองของจังหวัดนครราชสีมา ประสบปัญหาความแออัดคับคั่ง การเดินทางมีความล่าช้าในชั่วโมง เร่งด่วน และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ก่อเกิดความเสียหายด้านเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเมืองต้น แบบอัจฉริยะของชาวโคราชอีกด้วย

การจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาความแออัดคับคั่งของการจราจรในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นการ รองรับการเจริญเติบโตของเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจระดับ อนุภูมิภาค เอื้อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งหมาย รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มอบหมาย ให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ทำการศึกษาและวิเคราะห์

 • การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความต้องการเดินทาง
 • การจัดระบบการจราจรจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความต้องการเดินทาง
 • การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ แผนแม่บทการจัดระบบการจราจร และแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความต้องการเดินทาง
 • การจัดทำโครงการนำร่องการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะหลักจังหวัดนครราชสีมา
 • และดำเนินการศึกษารูปแบบระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสม โดยเชื่อมโยง โครงข่ายกับระบบขนส่งขนาดรอง รถไฟ รถโดยสารสาธารณะ หลังจากที่ สนข. ได้ทำการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัด นครราชสีมาแล้วเสร็จ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลการศึกษาดังกล่าว และมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินการ พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดนครราชสีมาในรูปแบบของการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ PPP โดยเส้นทางรถไฟฟ้า สายสีเขียวช่วงตลาดเซฟวันถึงสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ มีความสำคัญลำดับที่ 1

 • ศึกษาความเหมาะสมทั้งการคาดการณ์จำนวนผู้โดยสาร ด้านเทคนิค ด้านราคา ด้านเศรษฐกิจและการเงิน แผนการเดินรถ (System Operation Plan) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพื้นที่และการพัฒนาเชิงพาณิชย์บริเวณโครงการ การจัดทำแบบเบื้องต้น แบบแนวเขตทางและการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการ
 • ศึกษาแนวทางการลงทุนโครงการ รูปแบบที่เหมาะสมในการให้เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมลงทุน รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และจัดทำเอกสารสำหรับการนำเสนอโครงการ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (หมวด 4 การจัดทำและดำเนินโครงการ ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ)
 • จัดทำข้อมูลการสำรวจ แผนที่แสดงภูมิประเทศ แผนที่แสดงแนวเขตที่ดิน แผนที่แสดงสาธารณูปโภค ประมาณราคา และจัดทำข้อมูลสำหรับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการ ประกอบการนำเสนอขอตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน
 • ออกแบบ (Engineering and Architectural Design) โครงการทั้งหมด ให้มีองค์ประกอบและรายละเอียดที่ครบถ้วนสำหรับก่อสร้างงานโยธา งานสถาปัตยกรรม งานระบบรถไฟฟ้า งานภูมิสถาปัตยกรรม งานเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนอื่น งานทางวิ่ง และงานระบบรถไฟฟ้า งานศูนย์ซ่อมบำรุง งานอาคารจอดรถ (ถ้ามี) และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างงานก่อสร้างโครงการ เอกสารประกวดข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดของโครงการ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (หมวด 4 การจัดทำและดำเนินโครงการส่วนที่ 2 การคัดเลือกเอกชน)
 • เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
 • สร้างทางเลือก ในการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
 • ประหยัดต้นทุน ในด้านต่างๆ จากการใช้รถยนต์
 • เกิดผลดี ในด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน
 • ลดมลพิษ จากการเดินทาง และการคมนาคม ขนส่ง