ดาวน์โหลดเอกสาร

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ)

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ชุดที่ 1

บอร์ดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการ ชุดที่ 1

ประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ)

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1

ประกาศสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2

ประกาศสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาของโครงการ)

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ชุดที่ 2

บอร์ดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการ ชุดที่ 2

ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาของโครงการ)